Jmeniny
Dnes je 19.09.2021
Svátek má Zita

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva

14.03.2015 Švestka Štefan 11833
obrázek v článku

na členské schůzi budeme projednávat přiloženou smlouvu

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva

uzavřená dle ustanovení § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

(zákon o obchodních korporacích)

 

Bytové družstvo Poseidon

IČ 25930079

se sídlem nábřeží Závodu míru 2737, 530 02 Pardubice

zapsáno v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. Dr 807

zastoupeno místopředsedy představenstva Vladimírou Hájkovou a Štefanem Švestkou

(dále jen „družstvo“)

 

a

 

………………….

r.č.  …………………

bytem ……………………………………

(dále jen „člen představenstva“)

 

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku,

na základě své svobodné, vážné a omylu prosté vůle tuto

 

smlouvu o výkonu funkce člena představenstva

 

I. Úvodní ustanovení

 1. Na základě rozhodnutí členské schůze družstva ze dne 22. 6. 2010 byly odsouhlaseny zásady odměňování členů představenstva a kontrolní komise bytového družstva.

 

 1. Obsahem této smlouvy je úprava práv a povinností mezi družstvem a členem jeho představenstva při výkonu funkce člena představenstva.

 

II. Pravomoc člena představenstva

 1. Pravomoce a povinnosti člena představenstva se řídí platnými právními předpisy, stanovami a vnitřními předpisy družstva a usneseními členské schůze.

 

III. Práva a povinnosti člena představenstva

 1. Člen představenstva se zavazuje funkci člena představenstva družstva vykonávat osobně, řádně, svědomitě a v součinnosti s ostatními členy představenstva. Při veškeré uvedené činnosti podle této smlouvy se zavazuje respektovat právní předpisy, stanovy družstva a rozhodnutí členské schůze.

 

 1. Člen představenstva se zavazuje informovat o svých zásadních rozhodnutích, úkonech a o poznatcích z činnosti družstva ostatní členy představenstva, stejně tak i on má právo být ve stejném rozsahu informován ostatními členy představenstva. Dále má právo nahlížet do všech dokladů družstva.

 

 1. Představenstvo se řídí rozhodnutími, pokyny a zásadami schválenými členskou schůzí, pokud jsou v souladu s právními předpisy. Pokud by člen představenstva shledal, že tato závazná rozhodnutí členské schůze jsou způsobilá poškodit družstvo, je povinen předložit tuto věc k řešení nejbližšímu jednání členské schůze, případně za tímto účelem zajistit svolání členské schůze, pokud hrozí nebezpečí z prodlení. Za škodu, kterou způsobil družstvu plněním rozhodnutí nebo pokynu členské schůze odpovídá člen představenstva, jen je-li rozhodnutí nebo pokyn členské schůze v rozporu s právními předpisy.

 

 1. Člen představenstva je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, jejichž vyzrazení třetí osobě by mohlo přivodit družstvu, případně osobám jednajícím s družstvem ve shodě nebo s ním jakkoli spojeným, újmu. V případě střetu zájmů mezi družstvem a osobou jednající s ním ve shodě nebo jinak s družstvem spojenou je člen představenstva povinen přednostně hájit zájmy družstva. Povinnost mlčenlivosti platí pro člena představenstva i po skončení jeho funkce člena představenstva družstva, a to po celou dobu, kdy je takové porušení povinnosti mlčenlivosti způsobilé přivodit družstvu újmu.

 

 1. Člen představenstva je povinen vykonávat svoji funkci s cílem maximalizovat efektivitu činnosti družstva. Z toho důvodu je povinen vykonávat svou funkci, jakož i zacházet s majetkem a veškerými právy družstva s péčí řádného hospodáře a počínat si tak, aby družstvu jeho činností nevznikla žádná škoda na majetku nebo právech.

 

 1. Člen představenstva je povinen bezodkladně informovat družstvo o všech skutečnostech, které by mohly být pro družstvo důležité a podávat mu informace, které si družstvo vymíní.

 

 

 

IV. Odměna

1. Členovi představenstva náleží za výkon funkce a činnosti vykonávané podle této smlouvy odměna ve výši 2.490,- Kč měsíčně, splatná vždy do 20. dne následujícího kalendářního měsíce.

 

2.  V odměně není zahrnuta náhrada nákladů vynaložených členem představenstva při činnosti podle této smlouvy. Na náhradu takových nákladů má člen představenstva právo. Lze-li očekávat, že mu při vyřizování určité záležitosti vzniknou značné náklady, má právo na přiměřenou zálohu.

 

3. Nad rámec měsíční odměny může být členovi představenstva na návrh představenstva a po schválení členskou schůzí vyplacena mimořádná odměna.

 

4. Družstvo měsíční odměnu ani mimořádnou odměnu neposkytne, jestliže výkon funkce přispěl k nepříznivým hospodářským výsledkům družstva, anebo při zaviněném porušení právní povinnosti v souvislosti s výkonem funkce.

 

V. Závěrečná ustanovení

 1. 1.   Tato smlouva se uzavírá na dobu trvání funkce člena představenstva a nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

 

 1. 2.   Veškeré změny nebo doplňky k této smlouvě mohou být prováděny jen formou písemného dodatku.

 

 1. 3.   V případě vyšší moci je každá strana zproštěna svých závazků z této smlouvy a jakékoli nedodržení (celkové nebo částečné) nebo prodlení v plnění jakéhokoli ze závazků uloženého touto smlouvou kterékoli ze smluvních stran, bude tolerováno.

 

 1. 4.   Pokud se jakékoliv ustanovení této smlouvy stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takovéto neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením novým, platným a vymahatelným, jehož znění bude nejlépe odpovídat záměru vyjádřenému v původním ustanovení a v této smlouvě jako celku.

 

 1. 5.   Nevyplývá-li z dalších ustanovení této smlouvy o výkonu funkce něco jiného, řídí se práva a povinnosti mezi družstvem a členem představenstva stanovami družstva, vnitřními předpisy družstva, a dále přiměřeně ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, o příkazu ve smyslu § 59 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.

 

 1. 6.   Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

 

V Pardubicích, dne ____________

 

 

 

________________________                                         ________________________

člen představenstva                                                      předseda představenstva

 

 

 

________________________

místopředseda představenstva

Copyright (c) 2018-2020 BD POSEIDON, Štefan Švestka
Uživatelská sekce:
Jméno:
Heslo: